تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 22 تير 1397 - 19:43  |  
کد مطلب: 8974
امام جمعه سرایان گفت: شورای نگهبان یکی از ارکان اصیل نظام اسلامى وضامن اسلامیت قوانین درجمهورى اسلامى وحافظ قانون اساسى است.

به گزارش سرایان بیدار،حجت الاسلام نجمی پورامام جمعه سرایان امروزدرجمع نمازگزاران جمعه با توجه به 26تیرماه سالروزتاسیس نهادمقدس شورای نگهبان گفت: وظیفه مهم شورای نگهبان: الف( نظارت برتدوین قوانین درمجلس شورای اسلامی )انطباق قوانین با موازین شرعى/انطباق قوانین باقانون اساسى( ب(نظارت برانتخابات وهمه پرسى. ج(تفسیرقانون اساسی.
نظارت استصوابی واستطلاعی شورای نگهبان:آیامرادازنظارت،تنهانظارت برانتخابات درروزاخذرأى براى جلوگیرى ازتخلف وتقلب است،یانظارت عام درتمام مراحل انتخابات از ثبت نام داوطلبان تا آخرین مراحل آن؟دیگرآنکه آیا این نظارت،استصوابى است یا استطلاعى؟
1 نظارت استطلاعى:آن است كه ناظر تنها مى تواند از كار مجرى آگاهى یابد، بى آنکه مجرى به رأى و نظراوعمل كند.نهایت این است كه ناظرمى تواندتخلفات مجرى رابه مقامات دیگرگزارش دهد.
2 نظارت استصوابى:ناظرمى تواندازكارمجرى آگاه گرددوازاین سومجرى نیزنمى تواندبدون صلاحدیدو تصویب ناظركارخودراانجام دهد.البته ازآنجاكه درقانون عادى،قوانین ومقرراتى براى برگزارى انتخابات مشخص شده،نظارت استصوابى بدین بیان كه ناظر باید از طرف مجرى برانجام این قوانین نظارت كندتاتخلفی صورت نگیرد.تفسیرشوراى نگهبان ازنظارت مذكورچنین است:نظارت مذكوردراصل 99 قانون اساسى،استصوابى است وشامل تمام مراحل اجرایى انتخابات ازجمله تأییدوردصلاحیت كاندیداهاست.بنابراین نظارت درانتخابات مجلس برعهده شوراى نگهبان است.این نظارت،استصوابى،عام ودرتمام مراحل ودركلیه امورمربوطه انتخابات،جارى است.
وی افزود:دلیل برعام بودن نظارت شوراى نگهبان:دراصل 99 قید و محدودیتى براى نظارت بیان نشده است وبنابراین قهراً ازاطلاق نظارت مى توان استظهاركردكه مراد قانون گذارنظارت عام ودرتمام مراحل بوده است وتخصیص وتقییدآن به برخى ازمراحل انتخابات نیازمندبه دلیل وقرینه استكه وجود ندارد.
امام جمعه سرایان اظهارکرد:بنابراین نظارت برتمام مراحل انتخابات،از بدو شروع كه با ثبت نام داوطلبان آغاز مى شود تا پایان کاركه آراشمرده مى شودونتیجه اعلام مى گرددراشامل مى شود.شوراى نگهبان حتى درهنگام برگزارى انتخابات ویا پس ازپایان رأى گیرى،با مشاهدة تخلف مى تواندبا توقف یاابطال انتخابات جلوى برگزارى انتخابات راگرفته وبدین وسیله نظارت خود را اعمال كند.فلسفه نظارت برانتخابات كه جلوگیرى ازدخالت ونفوذمجریان انتخابات وتضمین برگزارى سالم آن است،خودبیانگراستصوابى بودن نظارت است؛زیراتنهابانظارت استصوابى است كه ناظرمى تواند سلامت انتخابات راتضمین كند.
نجمی پورگفت:همگان بداننددفاع ازشورای نگهبان،دفاع ازنظام جمهوری اسلامی است.وهیچ كس نبایدبه خودش جرأت بدهدكه این نهاد انقلابی راتضعیف نماید چون مشروعیتش را ازقانون اساسی میگیرد.واینکه برخی به نظارت استصوابی شورای نگهبان حمله میكنندچیز تازهای نیست درگذشته هم عده ای با اغراض سیاسی به این نهاد انقلابی حمله میكردند و اگراین نظارت نبود قوانینی به تصویب می رسید كه نظام اسلامی رابه انحراف وچالش میكشاند.
وی خاطرنشان کرد:شوراى نگهبان در كلام امام:حمایت امام راحل از شوراى نگهبان به حدى بود كه وظیفه شورا را وظیفه اى شوراى نگهبان،موردتأییداینجانب مى باشندشوراى محترم نگهبان،كه «: مقدس مى دانستندوبرآن تأكیدكردندحافظ احکام مقدس اسلام وقانون اساسى هستند،موردتأیید اینجانب مى باشند.و وظیفه آنان بسیارمقدس ومهم است.وباید با قاطعیت به وظایف خود عمل نمایند.البته توجه به اهمیت حفظ نظام جمهورى دارندكه با آن هیچ حکم و امرى مزاحمت نمى كند وبراى حفظ آن از هیچ كوششى نباید مضایقه كرد ومعلوم است آقایان با تعهدى كه دارند تحت تأثیر هیچ جوى واقع نمى شوند.
شوراىنگهبان دركلام رهبرى: یکى ازتعابیر حکیمانه رهبرمعظم انقلاب اسلامى درمورد شوراى نگهبان معرفی می نمایند.درواقع هم » مانع ورود ناخالص به اركان نظام « این است كه ایشان شورای نگهبان رامشخص كننده كاركرداصلى این شورا وهم تعیین كننده علت اصلى دشمنى ها بااین نهاد مقدس است.
انتهای پیام/
 

نظر شما