تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
ازگوشه وکنارسرایان:
چیزی که عوض داره گله نداره
تاریخ انتشار : 29 ارد 1397 - 13:47  |  
کد مطلب: 8901
اختلاف بین اداره امور مالیاتی و شهرداری سرایان به صورت موقت ختم به خیر شد.

به گزارش سرایان بیدار،براساس اطلاع واصله وگفته یکی ازکارکنان شهرداری سرایان ظاهراشهرداری مبلغی چیزی درحدود90میلیون مالیات به اداره امورمالیاتی سرایان بدهکاربوده است که مدیراداره امورمالیاتی به شهرداری اخطارمی کندکه اگرتایکساعت مبلغ بیست میلیون تومان به حساب امورمالیاتی واریزنگردحسابهای شهرداری مسدودخواهدشدوچون شهردارنیزدرمرکزاستان حضورداشته ودرخواست امورمالیاتی اجرانشده بوداین اداره اقدام به مسدودکردن حسابهای شهرداری می نماید وازطرفی هم بازامومالیاتی درساخت وسازجدیدخود تخلف نموده است که مبالغ زیادی را به شهرداری بدهکارمی باشد وشهرداری رای محترم دادگاه را برای تخریب ساختمان اداره امورمالیاتی دارد که پس ازحضورشهرداردرشهرداری واطلاع ازمسدودکردن حسابهای شهرداری دریک اقدام بسیارشجاعانه شهرداربراساس رای صادره دادگاه اقدام به پلمپ وتخریب ساختمان اداره امورمالیاتی می نماید وچندین دستگاه کمپرسی ولودربرای تخریب عازم ساختمان اداره امورمالیاتی می گردند که این ماجرا با درایت رسولی مقدم معاون سیاسی فرمانداری شهرستان سرایان خاتمه پیدا می کندوقراربراین می گرددکه این اختلاف فی مابین شهرداری وامورمالیاتی دریک جلسه ای با حضور فرماندارشهرستان مرتفع شود.لذا براساس این ضرب المثل سرایانی چیزی که عوض داره گله نداره.  
انتهای پیام/
 

نظر شما