تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
فرمانده حوزه مقاومت بسیج مالک اشترسه قلعه:
یکی ازمهمترین ماموریتهای بسیج فعالیت درعرصه سازندگی است
تاریخ انتشار : 26 اسف 1396 - 12:03  |  
کد مطلب: 8743
فرمانده حوزه مقاومت بسیج مالک اشترسه قلعه گفت:درعرصه سازندگی ومحرومیت زدایی یکی از مهمترین ماموریتهایی است که دردستورکاربسیج قراردارد.

مهدی راهی فرمانده حوزه مقاومت بسیج مالک اشترشهرسه قلعه امروز صبح درگفت وگو با سرایان بیدار گفت:بسیج به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای دولتی ومردمی موجوددرکشورازظرفیتهای فراوانی برای حضوردرعرصه های مختلف برخورداراست.زیرا نه تنها تمام جغرافیای کشوررادرکلیه نقاط شهری وروستایی تحت پوشش قرارداده بلکه از تنوع ماموریتهای گسترده رده های وابسته دراقشار وصنوف مختلف ودر موضوعات گوناگون نیز بهره منداست.
وی افزود:حضوردرعرصه سازندگی ومحرومیت زدایی نیزیکی از دهها وبلکه صدها موضوعی است که ازهمان ابتدادردستورکار بسیج قرارداده شده است ودرمقطع کنونی نیز درردیف مهمترین ماموریتهای بسیج قراردارد. زیرا این موضوع یعنی محرومیت زدایی همواره در راس شعارهای نظام جمهوری اسلامی است.
فرمانده حوزه بسیج مالک اشتر سه قلعه اظهارکرد:لذابا توجه به اینکه موضوع توسعه همه جانبه بویژه توسعه روستایی درصدبالایی از نیازکشوررا شامل می شود ماموریت بسیج سازندگی ومحرومیت زدایی همچنان بعنوان محوراصلی فعالیتهای بسیج می باشد.
راهی گفت:درهمین راستا حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر سه قلعه با پیگیریهای لازم ازجامعه بسیج پزشکان استان درخواست نموده است تا با حضور در روستاهای محروم بخش سه قلعه خصوصا مناطق عشایری به درمان بیماران بپردازند. که خوشبختانه تعداد 76نفر از پزشکان بصورت رایگاه به منطقه آمده وبه درمان بیمان پرداختند.
وی خاطرنشان کرد: کلیه ویزیت وداروههای بیماران بصورت رایگان انجام گرفته که مبلغی درحدود 19میلیون را شامل شده است.
انتهای پیام/
 

نظر شما