تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
درمسابقات والیبال بانوان استان:
تیم والیبال بانوان سرایان برسکوی اول ایستاد
تاریخ انتشار : 19 اسف 1396 - 09:27  |  
کد مطلب: 8701
درمسابقات والیبال بانوان استان که درشهرستان درمیان برگزارشد تیم والیبال بانوان شهرستان سرایان مقام اول را ازآن خودکرد.

به گزارش سرایان بیدارتیم والیبال بانوان هیات روستایی وعشایری شهرستان سرایان باردیگرشایستگی خود رانشان دادوخوش درخشید.
تیم والیبال بانوان هیات روستایی وعشایری شهرستان سرایان که درمسابقات والیبال قهرمانی استان که درشهرستان درمیان شرکت کرده بود مقام اول راکسب نمود.
خانمها مرضیه پیروز ؛ زهراغفوری ؛ فاطمه زینتی ؛ نسرین هادی نیا ؛ زینب حسن نیا ؛ریحانه هادی ؛مریم مرادی ؛راضیه چاقوساز ؛ زهراالهی بازیکنان تیم وخانم زهره حسین پور بعنوان سرپرست تیم راهمراهی میکردند.
انتهای پیام/
 

نظر شما