تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 17 اسف 1396 - 00:33  |  
کد مطلب: 8699
رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان سرایان گفت:بارگاه امامزاده سلطان کریم شاه روستای ییلاقی شهرستان سرایان مکانی معنوی ودیدنی که درایام تعطیلات نوروزی پذیرای مسافرین خواهدبود.

محمدرضاحاجتی برون رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان سرایان امروزصبح درگفت وگوبا سرایان بیدارگفت: یکی از بقاع متبرکه شهرستان سرایان بارگاه متبرک حضرت امام زاده سلطان کریم شاه روستای کریموی بخش آیسک شهرستان سرایان می باشد که مسافرین محترم نوروزی می توانند درایام تعطیلات نوروزی به زیارت این اما م زاده بیایند.
وی افزود:مردم ومطلعان محلی این امام زاده را فرزندبلا فصل حضرت امام موسی کاظم (ع)وبرادرامام رضا(ع)وبرادرسلطان محمدعابد(ع)شهرکاخک گنابادمی دانندومعتقدندکه به هنگام درگیری وتعقیب وگریزامام زادگان زیدالناروسلطان محمدعابد،سلطان کریم شاه هم همرام ایشان بوده ودرگذرازکوههای این منطقه دراین محل مدفون می گردند.
رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان سرایان اظهارکرد:این امام زاده دارای موقوفاتی همچون دوشبانه روز آب ازقنات مزرعه کلاته زرد،چندقطعه زمین ازاراضی مشهوربه کره،یک فنجان آب ازقنات الله آبادوچندقطعه زمین ازاراضی رودهن می باشد.
حاجتی گفت:به استنادنوشته موجودبرسرتوغ برنجی وقف برسلطان کریم شاه درسنه 1100هجری قمری مقارن بادوره شاه طهماسب صفوی این بقعه وجوداشته وازطرف واقفی وقف برامام زاده شده است .
وی خاطرنشان کرد:سالانه به طورمتوسط 30هزارنفربه این زیارتگاه مراجعه می کنندواین زیارتگاه علاوه برجاذبه های تاریخی به علت قرارگرفتن دردره ای سرسبز وییلاقی با آب وهوای مطبوع وآبشارزیبای دره سبزرودوکوههای مرتفع جذابیتهای خوبی را داردوهمین سبب شده است تا گردشگران زیادی جذب منطقه شوند.
یادآورمی شودکه: روستای ییلاقی کریموی درفاصله 25کیلومتری مرکزشهرستان سرایان قراردارد.
انتهای پیام/
 

نظر شما