تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
معاون عمرانی استاندارخراسان جنوبی:
اقتصادمقاومتی یعنی مردمی کردن اقتصاد
تاریخ انتشار : 16 بهم 1396 - 07:31  |  
کد مطلب: 8592
معاون عمرانی استاندارخراسان جنوبی گفت:اقتصادمقاومتی یعنی مردمی کردن اقتصادومردم بایدنقطه اصلی اقتصادباشند.

به گزارش سرایان بیدار،علوی مقدم معاون عمرانی استاندارخراسان جنوبی درنشست شورای اداری شهرستان سرایان که شب گذشته درمحل سالن اجتماعات فرمانداری سرایان برگزارشدگفت:امروز اگرآسایش وامنیتی درنظام اسلامی ایران داریم به برکت جانبازیهای شهدای گرانقدربوده است.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص اجرایی شدن اقتصادمقاومتی گفت:اگردولتمردان ازروزیکه معظم له موضوع اقتصادواقتصادمقاومتی رامطرح کردند درست عمل می کردندودراجرای آن کوشش می نمودندامروزشاهدرکوداقتصادی نمی بودیم.
وی افزود:اجرای اقتصادمقاومتی باشعارنیست بایدبرای اجرای آن برنامه داشت وباقانونمداری ورعایت مقررات وبدون تفسیررای خودمان وباتوکل برخداوندمتعال وباتوجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری باپشتیبانی مردم این مهم را به پیش بردکه همه ما دراین بخش بی وجهی کردیم.
معاون عمرانی استاندارخراسان جنوبی اظهارکرد:متاسفانه کارتیمی امروز بسیارضعیف است وبایدبدانیم که ماامانتدارمردم هستیم وازمسئولیت خودمان باتمام قدرت دررا خدمتگزاری به مردم استفاده کنیم.
علوی مقدم گفت:اقتصادمقاومتی یعنی مردمی کردن اقتصادومردم باید نقطه اصلی اقتصادباشندوازنظرات همه آحادجامعه بایدبرای اجرایی شدن این موضوع مهم استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد:باتوجه به خشکسالیهای پی درپی استان وافت آبهای زیرزمینی وبحران آب توجه به موضوع مدیریت آب ازاساسی ترین موضوعات است که بایدمدنظرهمه متولیان باشد.
معاون عمرانی استاندارتاکیدکرد:مسئولین امردربخش کشاورزی بایدبرای هدررفت آبهای زیرزمینی چاره ای درست بیندیشندوبرای این امراصلاح کشت ،استفاده ازروشهای نوین درکشاورزی وبهره وری حداکثری را مدنظرقراردهند.
محمدکریمی فرماندارسرایان دراین نشست حضرت امام خمینی را شخصیت برجسته جهان اسلام بعدازمعصومین دانست وگفت:حضرت امام خمینی با تکیه برقدرت لایزال الهی وپشتیبانی مردم توانست ایران اسلامی را به توسعه وپیشرفت برساند.
وی افزود:اگرکشتی انقلاب اسلامی درطول مسیرانقلاب دربحرانهای داخلی وخارجی توانست به ساحل برسدبه برکت رهبریهای داهیانه امام ورهبری بوده است.
فرماندارسرایان اظهارکرد:مدیران ما امروز باید بدانندکه فلسفه وجودی همه ماخدمت به توده مردم هست وبرنامه ریزیهایمان باید درجهت تامین نیازهای مردم باشد.
کریمی بابرشمردن قسمتی از مشکلات شهرستان سرایان گفت:همه ما خواستارپیشرفت کشور هستیم وبایدبدانیم که بدخواهان ایران اسلامی به هیچ چیزراضی نیستندوامروزئضعیت سختی برمعیشت مردم حاکم است ومابایدباکمک همدیگردرسایه همدلی ووحدت برای برطرف شدن مشکلات مردم گام برداریم.
انتهای پیام/

نظر شما