تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
مسئول حوزه مقاومت بسیج ادارات شهرستان سرایان:
شناسایی میزان فقرمردم توسطدولت امری ضروری است
تاریخ انتشار : 23 دى 1396 - 12:54  |  
کد مطلب: 8512
مسئول حوزه مقاومت بسیج ادارات ونهادهای شهرستان سرایان گفت:وظیفه اصلی دولت شناسایی میزان فقرمردم قبل ازاینکه بخواهدبه مطالبه گری منجرشودمی باشد.

محمدمهدی عظیمی مسئول حوزه مقاومت بسیج ادارات ونهادهاوکارگری شهیدتندگویان شهرستان سرایان امروز صبح درگفت وگو با سرایان بیدار گفت:پرواضح است که عامل اصلی پیروزی ،حفظ تداوم وتوسعه انقلاب شکوهمنداسلامی ایران مردم ولایتمدارایران هستند که به مثال خونی پاک درشریانهای جامعه جریان دارند.
وی افزود:مردم ایران اسلامی با چشمانی تیزبینازانقلاب شکوهمنداسلامی مراقبت می کنندولواینکه به تقدیم جانشان منجرشود که به این مهم بارها وبارها مقام معظم رهبری اشاراتی داشته اند.
مسئول حوزه بسیج ادارات سرایان اظهارکرد:عصبانیت استکبارنیزازمردم انقلابی وهمیشه درصحنه ایران اسلامی می باشدوتوطئه های آنان هم درجهت آزارواذیت مردم است وتحریم دراصطلاح عمومی آنان خسارت رساندن به مردم است چونکه کارکنان دولتهادراوج تحریمهابه حقوق ومزایای خودمی رسند چنانکه حقوق کارکنان دولتهاازبدوانقلاب پرداخت می شده است.
عظیمی گفت:پس چون محور اصلی درحفظ حاکمیت مردمندایجادزمینه رفاه نسبی برای مردم که شهیدداده اند وحفظ حرمت انقلاب کرده اند وظیفه ذاتی دولت است وشناسایی میزان فقرمردم قبل از اینکه بخواهدبه مطالبه گری منجر شود وظیفه کارشناسان ومدیران دولتی است.
وی خاطرنشان کرد: حال سئوال اینجاست که چرابرای خاموش کردن روحیه مطالبعه گری مردم سخنگوی دولت وآحاددولتیهابیان می دارند حق با مردم است،اگراین حق عامل مطالبه گری است بایستی درتدبرومیزان شناخت مدیران ازمحیط پیرامون خودحاصل گرددوعاقل آنست که اندیشه کندفرداراکه این جمله قصارزائیده ازتدبیراست.
مسئول بسیج ادارات سرایان بیان داشت:سئوال دیگراینست که اگرمردم گرانی ،بیکاری ،فقروتبعیض را با سکوت خود تحمل کنند آیا این عناصر زشت اجتماعی وجودندارد،منصفانه این است که دولت فاصله خودرابا مردم کمترکندیا مثل مردم زندگی کنند تا بیشتر متوجه عارضه های اجتماعی باشند تا زمینه سوءاستفاده ایتکباروایادی آنان نباشند>
عظیمی ادامه داد:این قاعده کلی که درعلم اقتصاد مطرح است که حق با مشتری است دردولتها باید نهادینه شود که حق با مردم است ،اصل مردمند بایستی درشان ملتی زندگی کنند که درکشوری پهناوروبرخوردارازمنابع سرشار طبیعی ،مادی ،مالی معنوی وانسانی زندگی می کنند ،ایرانی تمدن قوی داردوهم جغرافیایی غنی ،پس بیاییداز طریق داشته های کشوربرای ملت عزیزایران بهتر مدیریت کنید.
وی تصریح کرد:بیاییدبا یک کارپژوهشی علمی داشته ها ونداشته ها خودرا بسنجید،چطوردرعلوم نظامی خودکفا می شویم چگونه به علم هسته ای درحدایده آل می رسیم ولی دراقتصادخودکاروخط کش وعصا وعینک واردمی کنیم ،نیازبه یک کار ریشه ای با پیوست علمی درعرصه اقتصادکشورهستیم منوط به اینکه تسهیلات ارزان قیمت با راحترین شکا ممکن ازرانت خواران گرفته شود ودراختیار آحادمردم قرارگیرد واینکار شدنی است .
مسئول بسیج ادارات سرایان عنوان نمود:با کارمیدانی ،نه همایشها ودرکلاسهای درس مردم را به مثال ماشینی تصورنکنیم که رای بدهند ودرمناسبتها وراهپیماییها شرکت کنندولی حق حیات درشان خودنداشته باشند.
انتهای پیام/
 

نظر شما