تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 19 دى 1396 - 14:29  |  
کد مطلب: 8488
بخشدارآیسک گفت:اولویت کاری مسئولین برای توسعه روستاهابهبودمعیشت مردم ورفاه آنان است.

مسئولین دولتی باید دراولویت کاری خود بهبود معیشتی مردم ورفاه آنان را مدنظرقراردهندوبرای رفع محرومیت روستائیان از هیچ کوششی دریغ نورزند.
وی افزود: اگرمسئولین سعس نمایندکه امکانات ورفاه روستائیان را فراهم آورندکمک به عدم مهاجرت آنان به شهرهای بزرگ خواهندکرد وازطرفی گامی موثربرای توسعه وعمران روستاها برخواهندداشت.
بخشدارآیسک اظهارکرد:روستائیان می تواننددرراستای اجرایی شدن اقتصادمقاومتی با راه اندازی چرخه تولید با همکاری مسئولین با اختصاص تسهیلان کم بهره بلندمدت به بهبود اقتصادکشورکمک کنند.
برازنده گفت:برای توسعه روستاها باید به توانمندیها ونیروی کارمناسب وفضای روستا توجه خاص شود واز تحصیلکردگان روستایی برای راه اندازی چرخه تولید واشتغال استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: برخی روستاهای شهرستان سرایان وبخش آیسک از جاذبه های گردشگری خوبی برخورداراست که با همت مسئولین می شودبرای جذب گردشگر درراستای اشتغالزایی قدم برداشت.
بخشدارآیسک اظهارداشت: درحال حاضر بخش آیسک ازجاده های مواصلاتی بسیارنامناسب برخورداراست وهمه ساله شاهدجان باختن عده ای از مردم می باشیم که دراین راستا مسئولین راهداری باید برای بهبود وضعیت این جاده ها گام موثر بردارند.
انتهای پیام/

نظر شما