تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 11 دى 1396 - 08:11  |  
کد مطلب: 8458
امام جمعه سرایان گفت:مشکلات اقتصادی مردم نباید از سوی مسئولین نادیده گرفته شود وایجاداغتشاش از سوی برخیها که باحمایت بیگانگان انجام می شود به نتیجه مطلوب نخواهدرسید.

حجت الاسلام نجمی پور امام جمعه سرایان امروز صبح درگفت وگو با سرایان بیدار گفت: مشکلات اقتصادی مردم نباید ازسوی مسئولین ذیربط دولتی نادیده گرفته شود چون به غیر از قشر مرفه ،قشرمتوسط وضعیف روزانه نگران گذران روزمره خودهستند.
وی بااشاره به حوادث اخیر بوجودآمده دربرخی شهرهای کشورافزود:این حوادث توسطبرخیها با حمایت بیگانگان واستکبار وعوامل داخلی آنها درداخکشور بمنظور رسیدن به مطامع خودشان انجام می پذیرد ومردم باید هوشیارباشندکه ایجاداغتشاش راه برون رفت از وضعیت نامطلوب اقتصادی نیست وباید باهوشیاریبا این توطئه شوم دشمنان به مبارزه بپردازند.
امام جمعه سرایان اظهارکرد: امروز مردم ایران اسلامی به خیلی از موسسات اعتباری دارای مجوزمعتبراعتمادکرده وپولهای نقدخودرا به آنها سپرده وسرمایه گذاری کرده اند امام متاسفانه پس ازگذشت چندسال این موسسات یکی یکی ورشکست کرده وجوابگوی سرمایه گذاران خودنیستند وباید مسئولین دولتی برای این مهم به فکرچاره مناسب باشند.
نجمی پور گفت: مردم فهیم ایران اسلامی هیچگاه برای رسیدن به مطالبات به حق خود دست به اغتشاش وخرابکاری اموال عمومی نمی زنند واین عده ای خاص هستند که می خواهندبا حمایت بیگانگان وکشورهای عربی مرتجع منطقه از آب گل آلودماهی بگیرند.
وی خاطنشان کرد: دولت بایدشرایطی فراهم سازد تا خواسته های بحق مردم از مراجع قانونی رسیدگی شود وبستر مناسب برای ایجادفتنه های جدید برخی عوامل سرسپرده بیگانه فراهم نشود.
امام جمعه سرایان بیان داشت: مردم ایران از وضعیت نامطلوب اقتصادی موجودکشورنگران هستند ولی اعتراض با این وضع با ایجاداغتشاش وخشونت وریختن به خیابان وآتش زدن اموال عمومی به نتیجه مثبت نمی رسد.
نجمی پور تنهاراه برون رفت ازگرداب مشکلات اقتصادی اجرای اقتصادمقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری دانست وتاکیدکرد: اجرای مطلوب این امرباعث بهبود وضعیت اقتصادی ومرتفع شدن مشکل بیکاری می شود.
انتهای پیام

نظر شما