تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
پیشکسوت آموزش وپرورش سرایان:
محروم شدن مردم میانماراززندگی درروی کره خاکی
تاریخ انتشار : 10 آبا 1396 - 12:18  |  
کد مطلب: 8224
پیشکسوت آموزش وپرورش سرایان گفت:امروزاستکبارجهانی وحشی گریش بیشترشده است وبا اجرای نقشه های شوم خودمردم مظلوم میانماررا اززندگی درروی کره خاکی محروم نموده است.

محمدمهدی عظیمی پیشکسوت آموزش وپرورش شهرستان سرایان درگفت وگو با سرایان بیدار صبح امروز گفت:اولین وبه حق ترین وقانونی ترین حق، اختیاردرزندگی آبا واجدادبرای بشریت است .
وی افزود:هرموجودی که نامش انسان باشدمی بایست این حق را بپذیردکمااینکه دربین موجودات حتی وحوش این قانون نیزپذیرفته شده ولی متاسفانه درعصرفرادانش عصردگرگونی اطلاعات وانفجاراطلاعات که انسان افتخار دست یابی به علم وفن آوری وتولیددانش را دارد این مهم رعایت نمی شود.
این پیشکسوت آموزش وپرورش اظهارکرد:تاسف بارتراینکه در بین اقوام وادیان این محرومیت برای مسلمانان که پیشینه ای الهی دارندموردتجاوزقرارگرفته وامروز استکبار گویا بیشتروحشی شده است که دست نشانده ای ازجنس زن که معمولا پرعاطفه ترند را مامور آزارواذیت مردم مظلوم ومحروم مسلمان کشور میانمارقرارداده است .
عظیمی گفت: مسلمانان اگر به بعدعملی قرآن توجه کنند هرگز درهیچ جا مسلمانان تحقیرنمی شوند ومشکل امت اسلامی دراین است که ازقرآنفقط به صوت وموسیقی آن سرگرم شده اند.
وی خاطرنشان کرد: بیش ازیک ونیم میلیارد مسلمان درجهان فقط ضرورت دارد که پیام پیامبرعظیم الشان اسلام را رعایت کنند تا نه تنها درمیانماربلکه درسرتاسرجهان مسلمانان با عزت زندگی کنندومحروم اززندگی درکره خاکی نباشند .
پیشکسوت آموزش وپرورش سرایان بیان نمود: هدفی که امام راحل (ره) وامام خامنه ای پیگیرآن هستندتوجه به مردم میانمار نتنها توجه به مبانی دینی نیست بلکه توجه دولتهای اسلامی بازگویی حقانیت مرم مسلمان میانمار وحاکمیت دیپلماسی قاطع برای احقاق حقوق این عزیزان ،هرچند جوامع بین المللی حق را به مسلمانان میانمارداده اند ولی دربعدعملی کارخاصی انجام نشده است.
انتهای پیام/

نظر شما