تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
مسئول حوزه بسیج ادارات ونهادهای سرایان:
زبان قادربه وصف شهیدان دولت نیست
تاریخ انتشار : 11 شهر 1396 - 14:03  |  
کد مطلب: 7977
مسئول حوزه بسیج ادارات ونهادها وکاگری شهید تندگویان سرایان گفت:فلسفه نامگذاری هفته دولت نشات گرفته ازایثاروفداکاری است وزبان قادریه وصف شهیدان دولت نیست

محمدمهدی عظیمی مسئول حوزه بسیج ادارات ونهادهای شهرستان سرایان درگفتگوباسرایان بیدارگفت:هفته دولت با تمام فراز ونشیبهایش گذشتومردم طعم خدمات دولت را هم چشیدند.
وی افزود:فلسفه نامگذاری هفته دولت ازایثاروفداکاری نشات می گیرد،ایثارددولتمردی که با سازده زیستی خود مواظب بیت المال بودندوبه شهادت رسیدندودراین هفته قراربوده که این دوشهید الگوشوندبرای دولتمردان تا مردم ازنوع زیستن کارکنان دولت اسلامیت نظام را مشاهده کنند.
مسئول حوره بسیج ادارات سرایان گفت:برخی مواقع زبان برخی ازافرادتوان بیان نوع حکومتداریشهیدان رجایی وباهنر را ندارد، درجلسه بزرگداشت شهیدان رجایی وباهنردرمرکز شهرستان سرایان قراربودبه تشریح زندگی فردی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ونوع عملکرداداری شهیدان رجایی وباهنر پرداخته شودتا تجدیدنظرمدیران درمدیریتشان کنندومردم رادرعمل ولی نعمت خودبدانند.
عظیمی گفت:فلسفه وجودی مناسبتها درتقویم همین است نه اینکه دنبال خواسته ها وتمایلات سیاسی جناح ها برویم وبدانیم که مردم قاضیان خوبی هستند.
انتهای پیام

نظر شما