تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
مسئول حوزه مقاومت بسیج اداره شهرستان سرایان گفت:
انعقادقراردادتوتال تاکیدبرناتوانی ایران دارد
تاریخ انتشار : 26 تير 1396 - 14:28  |  
کد مطلب: 7810
مسئول حوزه مقاومت بسیج اداری شهرستان سرایان گفت: انعقادقرارداد توتال تاکیدبرناتوانی ایران دارددرصورتیکه می توان با استفاده ازظرفیتهای موجود کشور واخذقراردادبا شرکتهای داخلی اشتغال ایجادنمود

محمدمهدی عظیمی مسئول حوزه مقاومت بسیج اداری شهیدتندگویان سرایان صبح امروز درگفتگوباسرایان بیدارگفت:کشوری که می تواندموشک قاره پیما بسازد وملتی که درغنی سازی هسته ای راحت به 20درصدمی رسد ،امتی که بیش ازسایرملتهامنابع نظری وعملی دارد می تواندگامهای بلندتری را درجهت توسعه کشوربردارد.
وی افزود:به گفته خودمسئولین دولت مهمترین مشکل جوانان ایران اسلامی بیکاری است وبرای رفع این مشکل می توان از طریق قراردادی که با شرکت توتال فرانسه بسته شد با انعقادقردادبا شرکتهای داخلی برای جوانان اشتغال ایجادکردوهم برای چندین بارعرضه خودرا نشان داد.
مسئول حوزه بسیج اداری سرایان اظهارکرد:شرکتهای خارجی برای پیداکردن جای پادرکشورها ازهیچ نوع اقدامی دریغ نمی کنندویادمان نرفته است که این شرکت درسال 1382مبلغ 60میلیون دلاررشوه به مدیران وزارت نفت وقت پرداخت کرده است.
عظیمی گفت:اگربا این احتمال ضعیف به این قراردادبنگریم که منفعت کشوردیده شده است متاسفانه برداشت این است که ما محتاج به آنهاییم وماکم عرضه ایم ،مانه دانش آن را ونه توان اجرای آن را داریم واین برای یک ایرانی با هرایده سیاسی ننگ است.
انتهای پیام

نظر شما