تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 26 تير 1396 - 14:26  |  
کد مطلب: 7809
امام جمعه سرایان گفت:ارزش قانون به تایید شورای نگهبان بستگی داردوهرقانونی که به تاییداین نهادمقدس نرسد ارزش قانونی ندارد

به گزارش سرایان بیدار،حجت الاسلام نجمی پورامام جمعه سرایان دردیدارسرپرست دفترنظارت شورای نگهبان شهرستان سرایان وتعدادی ازناظرین صبح امروزضمن تبریک سالروزتاسیس نهادمقدس شورای نگهبان به فرمان حضرت امام خمینی (ره) گفت:وظیفه بسیارخطیری برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است وامام هم با یک ظرافت خاص این نهادمقدس را تشکیل دادند.
وی افزود:درتشکیل نهادمقدس شورای نگهبان چقدردقت شده است که فقهای آن با نظرولی فقیه وحقوقدانان آن با نظرقوه قضائیه وتایید نمایندگان مجلس انتخاب می شوندچون هرقانونی را که مجلس تصویب کندبایدازفیلترشورای نگهبان بگذرد.
امام جمعه سرایان گفت:ارزش قوانین به تاییدشورای نگهبان بستگی داردوهرقانونی که به تایید این نهادمقدس نرسدارزش قانونی نداردوهم بایدباموازین شرعی وهم قانونی مطابقت داده شود.
نجمی پورپورگفت: متاسفانه درچندسال اخیرنهادهای انقلابی ازقبیل شورای نگهبان ،سپاه وبسیج و....بسیارموردهجمه دشمنان داخلی وخارجی قرارگرفته است ولی آنچه که مهم همه این نهادها ماموربه انجام وظیفه هستندووظایف قانونی خودرا بخوبی انجام می دهند.
وی خاطرنشان کردکشورای نگهبان هم ضمن اسلامیت نظام وهم ضامن جمهوریت نظام است ودرطول تاریخ انقلاب خیلی ازفتنه ها توسط همین شورای نگهبان خنثی شده است.
امام جمعه سرایان بیان داشت:همیشه نیروهای انقلابی وارزشی جان خودرا برای دفاع ازانقلاب سپرقرارداده اندودرصف اول دفاع ازانقلاب حضوردارندوحتی حاضرندجان خودرا دراه دفاع ازآرمانهای انقلاب فداکنند.
علی ابراهیم زاده سرپرست دفترنظارت شورای نگهبان سرایان درابتدای این دیدارگفتک به فرمان معمارکبیرانقلاب اسلامی نهادی مانندشورای نگهبان خلق شدکه تنگه احدودژمستحکم دفاع ازمبانی نظام اسلامی وقانون اساسی می بشد.
وی افزود:ازآنجاکه یکی ازوظایف شورای نگهبان مطابقت قوانین وضع شده مجلس با موازین واحکام اسلامی می باشد اینجاست که به اهمیت وجوداین نهادمقدس پی می بریم.
سرپرست دفترنظارت شورای نگهبان سرایان گفت:شورای نگهبان سدنفوذناپذیرودژی محکم درمقابل همه هجمه های دشمنان داخلی وخارجی می باشدوبا تمام توان وقدرت درمقابل دشمنانی که برای براندازی نظام اسلامی با همکاری عوامل نفوذی خوددرداخل کشورتلاش می کنند ایستادگی می کندوتاکنون توانسته است تمام نقشه های شوم آنان را نقش برآب سازد.
انتهای پیام

نظر شما