تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان استان خراسان جنوبی:
شورای نگهبان ناظروپاسدارقانون اساسی می باشد
تاریخ انتشار : 25 تير 1396 - 15:08  |  
کد مطلب: 7806
رئیس دفترنظارت شورای نگهبان استان خراسان جنوبی گفت:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میثاق ملی ومردمی کشوراست وشورای نگهبان نهادناظروپاسدار قانون اساسی می باشد

حجت الاسلام علی محمدی رئیس دفترنظارت شورای نگهبان استان خراسان جنوبی درآستانه فرارسیدن سالروز تاسیس نهادمقدس شورای نگهبان به فرمان حضرت امام خمینی (ره) امروز در گفتگویی ویژه به سئوالات پایگاه خبری سرایان بیدارپاسخ گفت .
سرایان بیدار،در خصوص تاسیس نهادشورای نگهبان واینکه چه هدف واختیاراتی درقانون اساسی برای این شورا دیده شده است توضیح نمایید؟
حجت الاسلام محمدی:همه نظامهای سیاسی کشورکه تاکنون شکل گرفته اند با توجه به اینکه حول یک محوربنام قانون اساسی شکل می گیرند وقانون اساسی بعنوان میثاق ملی ومردمی آن کشورمحسوب می شود،سازوکارهای مشخصی راهم برای صیانت وپاسداری از قانون اساسی در نظر می گیرند.چون اگرماقانون اساسی را عصاره آن نظام سیاسی بدانیم درمواقع مختلف نیازمندپایداری وصیانت هست ، چنین مکانیزمی درسایرکشورها ونظامهای سیاسی نیزوجوداردکه ممکن است به لحاظ عنوان متفاوت باشند.در کشورماهم باتوجه به ارزشهای والای اسلامی که با انقلاب اسلامی ماشکل گرفته است ودرقانون اساسی لحاظ شده نیازمندپاسداری از این ارزشها بودکه خوشبختانه دراصول متعددی بحث شورای نگهبان بعنوان نهادناظروپاسدارقانون اساسی مطرح شده است.اصولی مثل 94-98-99واصل4که بحث تطبیق با موازین شرع مقدس هست.
سرایان بیدار،ترکیب اعضای شورای نگهبان وروش انتخاب آنهابه چه صورت هست؟
حجت الاسلام محمدی:با عنایت به اینکه مایک نظام اسلامی داریم ، ازابتدادرنظرگرفته شددرخصوص بحثهای اسلامی عده ای ازکارشناسان خبره اسلامی واسلام شناس حضورداشته باشند،طبعادراین رابطه فقهای معظمی که درطول تاریخ شیعه حضورداشته اندبعنوان کارشناسان اهل فن انتخاب شده اندودربخشحقوقی هم از حقوقدانانی که دررشته مختلف حقوق صاحب نظرهستندوجودداشته اند،ازجهت سازوکارانتخاب 12نفری که بعنوان اعضای شورای نگهبان درنظرگرفته شده است6نفرازفقهای محترم توسط رهبری نظام انتخاب می شوندو6نفرازحقوقدانان با معرفی رئیس قوه قضائیه توسط مجلس برای 6سال انتخاب می شوند.
سرایان بیدار،وظایف هرکدام از اعضاء آیا متفاوت هست؟
حجت الاسلام محمدی:در ارتباط با مباحث اسلامی وتطبیق باشرع مقدس چون طبیعتافقهای شورای نگهبان کارشناس دراین زمینه هستنداظهارنظرخواهندکردودرخصوص مباحث قانون اساسی هر12نفراعلام نظرمی کنند.
سرایان بیدار،وظایف شورای نگهبان مختص نظارت برمصوبات مجلس هست یا وظایف دیگری هم دارند؟
حجت الاسلام محمدی:سه وظیفه اصلی که دراصول94-98-99قانون اساسی هست عبارت ازنظارت برمصوبات مجلس یا نظارت برمصوباتی که ازطرف مجلس به قوه مجریه تفویض می شودکه آنهامنطبق براصل 85قانون اساسی ، تفسیرقانون اساسی که هرگاه ابهامی دراصول قانون اساسی باشد این شورانگهبان است که به درخواست یکی ازروسای قوایایکی ازاعضای شورای نگهبان این کاررااقدام می کندونظارت برانتخابات خبرگان رهبری،مجلس شورای اسلامی وریاست جمهوری وهمه پرسیهابه جزانتخابات شورای اسلامی شهروروستابقیه انتخابات ها که دراصل 99قانون اساسی هست .البته وظایف دیگری هم ازقبیل عضویت درشورای رهبری ، ریاست جمهوری یا حضوردرمجمع تشخیص مصلحت نظام درنظرگرفته شده است که ازوظایف جانبی شورای نگهبان است.
سرایان بیدار،آیاشورای نگهبان درتشکیلات اجرایی خودساختاری دراستنهابصورت دائم دارد؟
حجت الاسلام محمدی:بله ازسال 1379درنشستی که اعضای شورای نگهبان به محضرمقام معظم رهبری رسیدند،ایشان درخصوص تشکیلات ثابت وقوی درساختارشورافرمایشاتی داشته اند،پیرو این فرموه ایشان طرحی جهت ایجادتحول درساختاراداری شورای نگهبان به همفکری کارشناسان استانهاومرکزتهیه وپس ازتصویب درشورای نگهبان به خدمتشان ارائه گردید .ایشان رهنمودهایی نیز بعدازملاحظه این طرح داشتندکه پس ازبکاربستن منویات رهبری معظم انقلاب این طرح دردست اقدام قرارگرفت.درهمین راستاتشکیلات جدیدی درمراکزاستنهاتحت عنوان دفاترنظارتوبازررسی انتخابات به منظورایجادبانک اطلاعات وبرنامه ریزی درجهت جذب وآموزش نیروهای کارآمددرامرنظارت برانتخابات ایجادشدومتعاقباتحولاتی درستادمرکزی شورای نگهبان ایجادشد.
سرایان بیدار،ارتباط ستادشورای نگهبان با استانهاوشهرستانهابه چه صورت برنامه ریزی شده است؟
حجت الاسلام محمدی:مشابه دفاترنظارت وبازررسی انتخابات استانهادفاتردرمراکزشهرستانهانیزتشکیلشده است ،البته با ساختارمحدودترکه وظیفه سازماندهی وآموزشناظرین انتخابات را برعهده دارند.دفاترتمامی شهرستانهاازطریق شبکه اینترنت داخلی به دفتراستان متصل وازاین کانال با شبکه داخلی شورای نگهبان نیزارتباط دارند،بحمدالله درسالهای اخیرباعنایت مدیران شورای نگهبان توانسته ایم درتمامی شهرستانهای استان خراسان جنوبی جهت دفاترشورا ساختمان ملکی احداث کنیم که ازاین حیث درسطح کشوردارای رتبه نخست هستیم.
سرایان بیدار،درخصوص مکانیزه کردن فعالیتهای دفاترچه اقداماتی صورت پذیرفته است؟
حجت الاسلام محمدی:اکثرسامانه های اداری شورای نگهبان ازبسترشبکه وبصورت آنلاین با سرورمرکزی ازمراکزاستانهاوسایرشهرستانهااجراوراه اندازی گردیده است نظیر اتوماسیون اداری ،سامانه جامع ناظرو...
سرایان بیدار،آیادرغیرایام انتخابات هم ارتباطی با ناظرین شورای نگهبان وجوددارد؟
حجت الاسلام محمدی:بله، یکی ازاصلی ترین برنامه های شورای نگهبان ودفاتراستانی وشهرستانی این شوراحفظ وتقویت ارتباط با شبکه ناظرین می باشد.درهمین راستادرهرسالچهارهمایش فصلی درهرشهرستان برنامه ریزی واجرامی گرددکه دراین اجتماعات ناظرین ضمن آشنایی با دیگر اعضای شبکه نظارت نسبت به مسائل روزآگاه شده وآموزشهای لازم را نیزدرحوزه نظارت برانتخابات فرامی گیرند.همچنین توزیع فصلنامه ناظرامینبه دوصورت الکترونیکی وچاپی وبرگزاری مسابقات فرهنگی ازدیگرارتباطاتی است که با بدنه شبکه نظارت وجودددارد.
لطفا درخصوص آموزشهایی که به ناظرین داده می شودبیشترتوضیح دهید؟
حجتا لاسلام محمدِی: توجه به رسالت وظیفه ای که فردناظردرروز انتخابات برعهده دارد ، وظایفی برایش پیش بینی شده است که این شرح وظایف معمولادرسه گروه سرناظرین،ناظرمسئول وناظرین اصلی شعب دسته بندی می شود،به فراخورهرسمت کتب شرح وظایف دراختیارناظرین قرارمی گیرد وآنهابا حضوردرجلسات توجیهی ضمن آشنایی با جزئیات وظایف خودنسبت به تذکرات قانونی انتخابات نیز مطلع می گردند.
سرایان بیدار، بعنوان آخرین سئوال اسامی اعضای شورای نگهبان مرکزی را بیان فرمایید.
حجت الاسلام محمدی: فقهای شورای نگهبان عبارتنداز:1-آیت الله احمدجنتی2-آیت الله محمدمومن3-آیت الله مهدی شب زنده دار4-آیت الله محمدیزدی5-آیت الله سیدمحمودهاشمی شاهرودی 6-آیت الله سیدمحمدرضامدرسی یزدی
حقوقدانان شورای نگهبان عبارتنداز1-دکترسیدفضا لله موسوی2-دکترعباسعلی کدخدایی3-دکترمحسن اسماعیلی4-دکترنجات الله ابراهیمیان5-دکترسام سوادکوهی فر6-محمدرضا علی زاده
انتهای پیام
 
 

نظر شما