تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
کارشناس سیاسی شهرستان سرایان:
ارائه سند2030اجرای اهداف نظام سلطه
تاریخ انتشار : 22 تير 1396 - 14:42  |  
کد مطلب: 7795
کارشناس سیاسی شهرستان سرایان گفت:سند2030یکی دیگرازاهداف شوم نظام سلطه می باشد که دریونسکوبه رشته تحریردرآمده است

صدیقه آریانفرکارشناس سیاسی شهرستان سرایان درگفتگوباسرایان بیدارگفت:سند2030یکی دیگرازاهداف شوم نظام سلطه می باشدکه باظاهری آراسته وزیبا درپشت درهای بسته دریونسکوتوسط غارتگران هویت انسانی به رشته تحریردرآمده است.
وی افزود:سلطه گران بدنبال یک منظومه فکری هستندکه بربتوانندبرملتها تحمیل کنند وبوسیله آن ملتها را کنترل نمایند وبی شک همه کشورهاییکه به این سندبپیوندندملزم به گزارش به بازوهای حاکمیتی آمریکایی می باشند.
این کارشناس سیاسی اظهارکرد:بنا به فرمایش مقام معظم رهبری به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی تحت نفوذ قدرت بزرگی مانندآمریکااین حق راداشته است که برای ملتهای دنیا با فرهنگهای مختلف تکلیف مشخص کند.
آریانفرگفت:مبنای اصل کارغلط است که مابرویم سندی را امضاء کنیم که کلا با فرهنگ قرآنی واسلامی بیگانه است چون درجمهوری اسلامی اصل واساس اجرای دستورات دینی براساس آیات قرآن وروایات ائمه معصومین می باشدودرجمهوری اسلامی اجرای سبک زندگی ومعیوب وویرانگر فاسدغربی جایی ندارد تا اعمال نفوذکند.
انتهای پیام

نظر شما