تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 13 تير 1396 - 00:48  |  
کد مطلب: 7738
رئیس شورای شهرسرایان درنشست پرسش وپاسخ اعضای این شورا با مردم ازعدم استقلال بخش آیسک وتاسیس بخش مرکزی سرایان از مسئولین ذیربط انتقادکرد

به گزارش سرایان بیدار،بمناسبت روزشورا وشهرداری شب گذشته نشست پرسش وپاسخ اعضای شوراوشهردارسرایان با مردم درمحل هیات جانثاران حسینی این شهربرگزارشد.
رضا سیف الهی رئیس شورای شهرسرایان باارائه گزارش عملکردشوراگفت:شهرستان سرایان یک منطقه بزرگ کشاورزی دراستان خراسان جنوبی می باشدوبیشتردرآمدمردم این شهرستان ازراه کشاورزی ودامداری بدست می آیدکه متاسفانه براثرخشکسالیهای پی درپی وکم شدن منابع آبی سفره های زیرزمینی آنهم به نصف تقلیل یافته است.
وی افزود:با این حساب در شهرستان سرایان با توجه به بودن معادن ازجمله معدن خاک بنتونیت درجهت اشتغال زایی جوانان با استقرارصنایع بزرگ بایدگام برداشت.
رئیس شورای شهر سرایان اظهارکرد:با پیگیریهای انجام شده ومکاتبه باآستان قدس رضوی مقررشده است که کارخانه فرآوری خاک بنتونیت در این شهرستان تاسیس شودکه هنوز هیچگونه قول مساعدبرای این کارداده نشده است واگرانجام شودبرای چندین نفرشغل ایجادمی شود.
سیف الهی گفت:یکی ازموضوعاتی که بشدت پیگیری می شودتزریق آب ازسایرشهرها به دشت بوسیله دوخط به دشت سرایان می باشد که طرح مطالعاتی آن داده شده وانشاءالله پس ازآن اجرایی خواهدشد.
وی خاطرنشان کرد:موضوعی دیگری که خسارات زیادی به کشاورزان واردساخت سرمازدگی باغات ومزارع کشاورزی سرایان بودودر این خصوص بیشترین خسارت به شهرستان سرایان واردآمده است ومبلغ100میلیاردتومان خسارت سرمازدگی برای استان خراسان تصویب شده است که سهم شهرستان سرایان مبلغ 28میلیاردتومان می باشد.
رئیس شورای شهرسرایان اظهارداشت:اختصاص این مبلغ به شهرستان سرایان با توجه به اینکه قطب کشاورزی استان می باشد بسیارناچیزاست وما ازمسئولین ذیربط که این مبلغ را اختصاص داده اند بسیارگله مندیم وبرای افزایش مبالغ بیشتر موضوع را بشدت پیگیری می کنیم.
سیف الهی افزود:پیشرفت وتوسعه شهرها در احداث راههای مواصلاتی می باشد ودرحال حاضرمادرشورای شهرپیگیریهای لازم را برای دوبانده کردن راه مواصلاتی سه راهی رم به سرایان وادامه به شهرستان فردوس را انجام داده ایم که ازسه راهی رم تاسرایان کاردوبانده شدن دردست اقدام است ودیگرجاده سرایان به کاخک گنابادکه تاکنون این جاده روستایی بوده است ولی با پیگیریهای مستمربه جاده بین شهری تبدیل شده واعتبارات خاصی هم برای آن درنظر گرفته شده است.واحداث جاده دیهوک به سه قلعه وسرایان علیرغم مخالفتهای زیادبرخی مسئولین درحال پیگیری می باشد.
وی دررابطه با بخش بهداشت ودرمان گفت: به ازای هر100نفرطبق قانون باید یک تخت بیمارستانی به هرشهراختصاص یابد که سرایان باتوجه به نرم جمعیتی باید بیمارستان 32تختخوابی احداث میشد ولی متاسفانه درزمان احداث علیرغم پیگیریهای مستمربه 24تختخواب تقلیل یافته است ولی خوشبختانه با توجه به مکاتبات فراوان شورا ودیگرمسئولین وحضوروزیرمحترم بهداشت درشهرستان از24به 64تختخوابی افزایش یافته است وساخت کلینیک پزشکان متخصص با 30درصدخودیاری مردم و70درصداعتبارات دولتی درحال ساخت می باشد.
رئیس شورای شهرسرایان ازمدیران کل برخی ادارات انتقادکرد وبیان داشت :علیرغم گذشت چندسال از ارتقاء بخش سرایان به شهرستان هنوز برخی از ادارات بصورت نمایندگی هستند وبرخی دیگرهم چارت سازمانی آن درحدیک بخش است که این زیبنده مردم فهیم این شهرستان نیست.
سیف الهی ازکم توجهی مسئولین به بخش ورزش شهرستان انتقادکرد وگفت:سالن ورزشی ملت پس ازگذشت چندین سال ازاحداث خاک می خورد وحتی شیشه های این سالن شکسته وفرو ریخته است وزمین چمن مجموعه ورزشی ملت نیزازبین رفته است بطوریکه جوانان ورزشکارسرایان بادادن مبالغ هنگفتی برای تمرین از زمین ورزشی شهرستانهای همجواراستفاده می کنندومسئولین ذیربط در اسرع وقت بایدنسبت به بازسازی سالن وزمین چمن اقدام نمایند وشوراهم پیگیریهای لازم را انجام خواهدداد.
وی درخصوص تنزل بانک ملت ازشعبه به باجه ازمسئولین ذیربط بشدت انتقادنمودواظهارداشت: این ازعدالت کاملا بدوراست که دراستان شعبات بانک ملتی وجودداردکه بجهت اعتباری کاملا پایین ترازشعبه سرایان بوده است وسرپرست وقت با یک ناعدالتی کاملامحرز وآشکاردرحق مردم سرایان ظلم نموده است ومادرپیگیریهای خودمان هیچگاه کوتاه نخواهیم آمدیابایدتبدیل به شعبه شودیامردم موجودی خودرا برداشت خواهندکردتاهمین باجه هم جمع شود.
رئیس شورای شهرسرایان بودن چهارمرکزآموزش عالی درشهرستان را بسیارمفیدخواند وگفت : متاسفانه یک معظل اساسی درکل کشوروجودصندلیهای خالی دردانشگاهها می باشد که در این شهرستان هم وجوددارد وباید مردم شهرستان با همکاری آموزش وپرورش تلاش نمایندتا دانش آموزان شهرستان با همت وتلاش خودبتوانند این صندلیهای خالی را پرنمایندتامشکلی بوجودنیاید.
سیف الهی یک گله اساسی ازمسئولین وزارت کشورکردوآن عدم تاسیس بخش مرکزی واستقلال بخش آیسک ازمرکز به مستقل بود وافزود: علیرغم پیگیریهای چندین ساله وارائه طرحهای مطالعاتی فراوان هنوز هیچگونه اقدامی دراین خصوص انجام نگرفته است واین حق قانونی شهروندان محترم می باشد ومادرتحقق این امرازهیچ تلاشی دریغ نخواهیم ورزید.
قاسم توکلی شهردارسرایان هم باارائه گزارشی از عملکرد چهارساله دوران تصدی خوددر شهرداری گفت: امروز افتخارما اینست که هیچ پروژه نیمه تمامی را نداریم وهیچ معبری درشهروجودنداردکه زیزسازی وآسفالت نشده باشد.
وی افزود: برای جداسازی آب شرب ازآب فضای سبز مبلغ سیصدمیلیون تومان اعتبارجذب کرده ایم که 50درصدکاراجرای این طرح انجام شده است.
شهردارسرایان همچنین به اجرای طرح پسماندشهری،احداث محل دفن زباله درهفت کیلومتری شهر ،اجرای نرم افزارجامع شهرسازی اشاره نمودواظهارکرد: ظرفیت احداث پارک وفضای سبز با توجه به نرم جمعیتی برای ما راضی کننده نیست ومادراین خصوص داریم اقدامات لازم را انجام می دهیم.
در این نشست هریک ازاعضای شورا وشهرداربه سئوالات شرکت کنندگان مربوط به حوزه کاری خودشان پاسخ دادند.
انتهای پیام 

نظر شما