تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
مسئول مجمع قشربسیجیان شهرستان سرایان:
فرهنگ عبارت ازنحوه تفکر وذهنیت وانتخاب افرادجامعه
تاریخ انتشار : 14 آبا 1396 - 07:58  |  
کد مطلب: 8230
مسئول مجمع قشر بسیجیان شهرستان سرایان گفت:فرهنگ حوزه وسیعی ازعقاید وارزشها وجلوه های احساسی ونحوه تفکر وذهنیت وانتخابهای افرادجامعه می باشد.

حسین عرب مسئول مجمع قشر بسیجیان شهرستان سرایان صبح امروز درگفت وگو با سرایان بیدارگفت:نامگذاری چهاردهم آبانماه بعنوان روز فرهنگ عمومی بهانه ای برای توجه بیشتر به یکی ازمهمترین مسائل اجتماعی ودغدغه های مهم وحوزه تهاجم دشمن است.

وی افزود: آنچه ازمعنای فرهنگ عمومی به ذهن می رسد ، فرهنگ غالب وگستره ای است که در میان عموم جامعه رواج ورسوخ دارد که حوزه ای وسیع از عقاید وارزشهاوجلوه های احساسی وهنجارهای راکه اجباراجتماعی ازآن حمایت می کند را شامل می گردد.

مسئول قشر بسیجیان سرایان اظهارکرد:آنچه که نحوه تفکر وذهنیت وانتخابهای اعضای یک جامعه را تعیین می کند فرهنگ است که ازنظر مقام معظم رهبری فرهنگ دارای دوبخش است 1-یک بخش آن بارز وظاهر است مانندمعماری وشکل لباس پوشیدن و...که روی مسیر زندگی وحرکتهای آینده یک ملت تاثیر دارد وامام 2-بخش دوم آن که تاثیرات آن فوری وبسیارمحسوس است که عمده ترین آن اخلاقیات است اعم ازاخلاق فردی واجتماعی مردم یک جامعه.

عرب گفت: وجدان کاری ووقت شناسی یک جامعه بسیارمهم است یا وجدان کاری جزئی از فرهنگ عمومی دربخش دوم است که بسیار محسوس ودر کوتاه مدت اثرگذاراست.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر مصادیق بخش دوم این است که ملتی عافیت طلب باشند وبدنبال منافع شخصی ، اینچنین افرادی بهنگام خطر حاضر نیستند خطرپذیری کنندیا برخلاف ، افراد یک جامعه ممکن است صبور باشند به پدر ومادرشان احترام کنند که می تواند سرنوشت یک ملت را تغییردهد.

مسئول قشربسیجیان شهرستان سرایان تصریح کرد:جالب اینجاست که به فرموده معظم له عموم آن چیزهاییکه اروپاییها بوسیله آن توانسته انددرزندگی مادی خودشان پیشرفت کنند درمعارف اسلامی وجود دارد ،لکن در اروپا حرکت با نان روشنفکری وپیام ضد دین معرفی شده است.

عرب بیان داشت:با نگاه اسلام می توان دریافت عموم خلقیات مثبتی که یک ملت را می تواند به اوج پیشرفت مادی برساند مورد تاکید واقع شده است .

وی عنوان نمود: با بررسی ومشاهده تهاجم فرهنگی غرب وقصدغرب برای تحمیل فرهنگ ، رسالت نهادها وسازمانهای مسئول افزایش می یابد که در این راستا صداوسیما ، ائمه محترم جمعه ، سازمان تبلیغات اسلامی ، نظامهای آموزش عمومی ودانشگاهی می توانند با پیدا کردن اولویتها بین بخشهای اول ودوم به تفکیک موجبات رشد وپیشرفت مادی ومعنوی امت اسلامی را فراهم آورند.

انتهای پیام/

 

نظرات کاربران

سلام با تشکر از استاد محترم جناب مهندس عرب که بسیار موشکافانه مسئائل فرهنگی جامعه و فرهنگ عمومی را تبیین کردند .

نظر شما