نمایش 1 - 10 از 215
رئیس مدرسه علمیه جعفریه سرایان:
رئیس مدرسه علمیه جعفریه سرایان گفت:بیت حضرت امام جعفرصادق (ع)مانندیک دانشگاه همواره مملوازبزرگان وعلماء دررشته های مختلف بوده است
تاریخ مطلب: 28/04/1396 - 10:05
امام جمعه سرایان:
امام جمعه سرایان گفت:اجرای برجام درسالروزدوسالگی آن به بن بست رسیده است واین درس عبرتی است برای اینکه مسئولین امربه وعده های دورغین آمریکادل نبندند
تاریخ مطلب: 27/04/1396 - 13:48
مسئول میراث فرهنگی شهرستان سرایان:
مسئول میراث فرهنگی شهرستان سرایان ازبرگزاری اولین دوره آموزشی حوله بافی درراستای مهارت آموزی روستائیان درروستای عشایری چاه غیاث خبرداد
تاریخ مطلب: 27/04/1396 - 13:47
مسئول حوزه مقاومت بسیج اداره شهرستان سرایان گفت:
مسئول حوزه مقاومت بسیج اداری شهرستان سرایان گفت: انعقادقرارداد توتال تاکیدبرناتوانی ایران دارددرصورتیکه می توان با استفاده ازظرفیتهای موجود کشور واخذقراردادبا شرکتهای داخلی اشتغال ایجادنمود
تاریخ مطلب: 26/04/1396 - 14:28
امام جمعه سرایان:
امام جمعه سرایان گفت:ارزش قانون به تایید شورای نگهبان بستگی داردوهرقانونی که به تاییداین نهادمقدس نرسد ارزش قانونی ندارد
تاریخ مطلب: 26/04/1396 - 14:26
رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان استان خراسان جنوبی:
رئیس دفترنظارت شورای نگهبان استان خراسان جنوبی گفت:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میثاق ملی ومردمی کشوراست وشورای نگهبان نهادناظروپاسدار قانون اساسی می باشد
تاریخ مطلب: 25/04/1396 - 15:08
دانشجوی دانشکده کشاورزی سرایان:
یک دانشجوی بوشهری رشته کارشناسی زارعت دانشکده کشاورزی سرایان گفت:همه مردم ایران اسلامی می توانندباپشتکاروتلاش دربخشهای مختلف جامعه درتحقق شعار اقتصادمقاومتی تولید واشتغال کوشش نمایند تا ازاین طریق ایران اسلامی نیزتوسعه پیداکند
تاریخ مطلب: 24/04/1396 - 13:53
کارشناس سیاسی شهرستان سرایان:
کارشناس سیاسی شهرستان سرایان گفت:سند2030یکی دیگرازاهداف شوم نظام سلطه می باشد که دریونسکوبه رشته تحریردرآمده است
تاریخ مطلب: 22/04/1396 - 14:42
مسئول گروه جهادی شهید صاعدی سرایان:
مسئول گروه جهادی شهیدصاعدی سرایان گفت:محرومیت زدایی از چهره روستاها اولویت کارگروههای جهادی می باشد
تاریخ مطلب: 21/04/1396 - 14:44
درمسابقات موتورکراس کشوری :
درمسابقات موتورکراس کشوری که به میزبانی استان همدان برگزارشددوموتورسوارسرایانی سکوهای سوم وچهارم را ازآن خودکردند
تاریخ مطلب: 20/04/1396 - 14:22

صفحه‌ها