نمایش 1 - 10 از 274
رئیس مدرسه علمیه جعفریه سرایان:
رئیس مدرسه علمیه جعفریه سرایان گفت:بیت حضرت امام جعفرصادق (ع)مانندیک دانشگاه همواره مملوازبزرگان وعلماء دررشته های مختلف بوده است
تاریخ مطلب: 28/04/1396 - 10:05
امام جمعه سرایان:
امام جمعه سرایان گفت:اجرای برجام درسالروزدوسالگی آن به بن بست رسیده است واین درس عبرتی است برای اینکه مسئولین امربه وعده های دورغین آمریکادل نبندند
تاریخ مطلب: 27/04/1396 - 13:48
مسئول میراث فرهنگی سرایان:
مسئول میراث فرهنگی شهرستان سرایان ازبرگزاری یکدوره آموزش جاجیم بافی بعنوان صنعت رایج درایران درشهرسه قلعه سرایان خبرداد
تاریخ مطلب: 27/04/1396 - 13:44
مسئول مبارزه با موادمخدراستان خراسان جنوبی:
مسئول مبارزه با موادمخدراستان خراسان جنوبی گفـت:یکی ازمهمترین کلیدواژه های جلوگیری ازمصرف موادمخدرروابط عاطفی خانواده هابراساس موازین دینی است
تاریخ مطلب: 26/04/1396 - 14:30
امام جمعه سرایان:
امام جمعه سرایان گفت:ارزش قانون به تایید شورای نگهبان بستگی داردوهرقانونی که به تاییداین نهادمقدس نرسد ارزش قانونی ندارد
تاریخ مطلب: 26/04/1396 - 14:26
نماینده مجلس شورای اسلامی:
نماینده مردم شهرستانهای سرایان،فردوس،بشرویه وطبس درمجلس شورای اسلامی ازعملکردآمریکادراجرای برجام انتقادکردوگفت: باید بدعهدی واشنگتن در برجام به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود
تاریخ مطلب: 26/04/1396 - 14:23
رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان استان خراسان جنوبی:
رئیس دفترنظارت شورای نگهبان استان خراسان جنوبی گفت:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میثاق ملی ومردمی کشوراست وشورای نگهبان نهادناظروپاسدار قانون اساسی می باشد
تاریخ مطلب: 25/04/1396 - 15:08
دانشجوی دانشکده کشاورزی سرایان:
یک دانشجوی بوشهری رشته کارشناسی زارعت دانشکده کشاورزی سرایان گفت:همه مردم ایران اسلامی می توانندباپشتکاروتلاش دربخشهای مختلف جامعه درتحقق شعار اقتصادمقاومتی تولید واشتغال کوشش نمایند تا ازاین طریق ایران اسلامی نیزتوسعه پیداکند
تاریخ مطلب: 24/04/1396 - 13:53
کارشناس سیاسی شهرستان سرایان:
کارشناس سیاسی شهرستان سرایان گفت:سند2030یکی دیگرازاهداف شوم نظام سلطه می باشد که دریونسکوبه رشته تحریردرآمده است
تاریخ مطلب: 22/04/1396 - 14:42
مسئول گروه جهادی شهید صاعدی سرایان:
مسئول گروه جهادی شهیدصاعدی سرایان گفت:محرومیت زدایی از چهره روستاها اولویت کارگروههای جهادی می باشد
تاریخ مطلب: 21/04/1396 - 14:44

صفحه‌ها